Menu

SENZAȚIONAL ! CITIȚI NEAPĂRAT ! Scrisoare deschisă adresată d-lui Gigi Matei, viceprimarul cu atribuţii de primar

gigi matei Distinse Domn Gheorghe Smeoreanu,

 Vă transmitem această Scrisoare deschisă  adresată d-lui Gigi Matei, viceprimarul cu atribuţii de primar. Materialul  se referă la modul defectuos în care Primăria Rm. Vâlcea/Consiliul Local  se preocupă  de gestionarea unor  bunuri pe care le au în proprietate  (deoarece fac parte din domeniul public al  municipiului) şi care sunt  date în administrare unităţilor şcolare (terenuri şi clădiri).

     Considerăm acest material  ca fiind de interes public. De aceea, apelăm şi de această dată la d-stră, mulţumindu-vă anticipat pentru sprijinul necondiţionat pe care ni-l daţi.

 Cu deosebită consideraţie.

 14 august 2013

                                                   Prof. Pană M. Tiberiu

 

Scrisoare deschisă

D-lui Ion Gigi Matei, viceprimar al Municipiului Rm. Vâlcea,  cu atribuţii de  primar 

 

 Motto: „Idealul omenirii ar fi: un loc  pentru  fiecare şi fiecare la locul lui!”

Jean-Paul Sartre                                                                                                                  

Deoarece legislaţia naţională –  şi nu numai – impune ca toate cheltuielile publice să fie efectuate cu respectarea principiului transparenţei, prin anticiparea cuantumului fiecărei cheltuieli făcută din banul public şi cu efectuarea publicităţii lor, acesta fiind singurul comportament corect faţă de contribuabili (care trebuie să ştie cum şi în ce scop este folosit bugetul local constituit din impozitele şi taxele pe care ei înşişi le-au plătit statului), vă solicităm să ne furnizaţi informaţii referitoare la unele cheltuieli publice, efectuate de către Primăria/Consiliul Local al  municipiului Rm. Vâlcea, precum şi informaţii referitoare la modul în care au fost/sunt gestionate/administrate unele bunuri care fac parte din baza materială a învăţământului vâlcean.

Înainte de detalierea acestora, se impune să vă furnizăm câteva informaţii care să faciliteze înţelegerea obiectului solicitărilor noastre: 

Să ridicăm (niţel) preşul!

I. 1. În data de 14.04.2006, între Grupul Şcolar Oltchim Rm. Vâlcea (în calitate de locator, prin prof. Oprescu Iulian, director) şi S.C. Oltchim S.A. (în calitate de locatar, prin ing. Constantin Roibu, director general), a fost încheiat un Contract  de închiriere, prin care locatorul punea la dispoziţia celeilalte  părţi un „număr de 21 camere  situate în căminul de elevi din Rm. Vâlcea, str. Nicolae Bălcescu, nr. 26, aflat în proprietatea Primăriei Municipiului  Rm. Vâlcea  şi în administrarea Grupului Şcolar Oltchim”, spaţiul închiriat fiind destinat „în exclusivitate asigurării condiţiilor de cazare şi masă la cantina Grup Şcolar Oltchim pentru membri Centrului de Excelenţă handbal fete (eleve cu vârstă şcolară)”; 

- contractul urma să intre în vigoare „odată cu organizarea Centrului de Excelenţă”, locatarul trebuind să plătească o chirie „pe toată perioada fiinţării Centrului în valoare de 20 euro/lună/persoană fizică”, sumă în contul căreia „locatarul se obligă să execute lucrări de întreţinere şi reparaţii conform solicitării locatorului sau să fie virată în contul acestuia”;

- printre altele, locatarul se obliga: „să folosească spaţiul închiriat conform scopului declarat şi prevăzut în contract”; „să nu subînchirieze spaţiul închiriat”; „să nu cesioneze contractul de închiriere”; „să achite  chiria stabilită la termenul fixat”; „să plătească pe toată durata contractului contravaloarea serviciilor de gospodărie comunală (apă, canalizare, gunoi, energie electrică, gaze  etc.)”; „să plătească pe toată perioada contractului contravaloarea serviciilor de administrare şi întreţinere a spaţiilor”.

2. Prin adresa emisă sub nr. 3.095/26.04.2006, S.C. Oltchim S.A. a transmis către Grupul Şcolar Oltchim din Rm. Vâlcea, câte două exemplare („originale semnate de reprezentanţii noştri legali”) ale Contractului nr. 1.119/2006 şi ale Procesului-verbal de obiecţiuni. Prin acest proces-verbal, locatarul reformula alineatul al doilea al articolului 1 din Contract, astfel: „Spaţiul închiriat va fi destinat în exclusivitate asigurării condiţiilor de cazare şi masă la cantina Grup Şcolar Oltchim pentru membrii Centrului de Excelenţă  Handbal Fete”.    

Trebuie să precizăm că, Centrul de Excelenţă pentru Handbal Fete nu a fiinţat nici măcar o secundă în acel spaţiu (reprezentând circa o treime din lungimea fiecăruia din cele trei etaje ale căminului), care a fost separat efectiv de  restul căminului/internatului Grupului Şcolar Oltchim (printr-un zid ridicat pe fiecare coridor)!  Şi care a fost „populat” cu tot felul de creaturi, care puteau fi orice, numai handbaliste nu! 

În tot acest timp, cetăţenii contribuabili din municipiu, din taxele şi impozitele pe care le plăteau conştiincioşi, acopereau lunar contravaloarea sumelor aferente cheltuielilor pentru serviciile de gospodărie comunală şi pentru administrarea şi întreţinerea  acestor spaţii. 

3. În data de 23.01.2008, cele două părţi contractante (ale unui bun care aparţinea altuia, în speţă, domeniul public al municipiului Rm. Vâlcea, administrat de Consiliul Local), au încheiat un Adendum  la Contractul  nr. 1.119/2006,  prin  care au convenit să completeze art. 5, astfel: „Compensarea datoriilor S.C. Oltchim  S.A. din perioada mai 2006 – decembrie 2007 către Grupul Şcolar Oltchim pentru chiria camerelor din cămin şi a cheltuielilor de întreţinere (apă caldă, apă rece, gunoi, energie electrică şi încălzire) cu execuţia de lucrări de construcţii (schimbare ferestre şi uşi)”; dintr-o Anexă a acestuia, aflăm că în anul 2006 au fost închiriate 25 de camere din cămin,  iar în anul 2007 au fost închiriate  30 de camere. 

Cu acea ocazie, s-a făcut şi un total al sumelor datorate până atunci de către locatar pentru închirierea acestor spaţii (în valoare de 76.253,12 lei) şi a celor făcute pentru întreţinerea lor (în valoare de 24.409,90 lei), după compensarea lucrărilor  executate de către S.C. Govora Com S.R.L. (constând în înlocuirea unei părţi a ferestrelor din restul internatului), rămânând în obligaţia locatarului un rest de compensat în valoare de 40.773, 99 lei. 

Trebuie să precizăm că între Grupul Şcolar Oltchim şi S.C. Oltchim S.A., nu a existat şi nu există niciun fel de relaţie de subordonare; mai mult decât atât, de zeci de ani, niciun absolvent al liceului nu a mai fost angajat în combinat, iar din anul 2012, de când problemele reale cu care se confruntă combinatul chimic s-au acutizat şi au devenit publice,  numele comun al celor două entităţi a produs daune serioase de imagine  instituţiei şcolare. Este adevărat că, din acest an, s-a adăugat şi opoziţia vehementă de a-l schimba a directorului actual al liceului, Ruxanda Constantin. Şi consecinţa acestei  consecvenţe, demnă mai mult de un „catâr” decât de un  manager  înţelept  şi  vizionar, se vede astăzi, când s-au realizat doar 3 clase a IX-a zi, din cele şapte câte ne-am propus!

Hai, să ne uităm prin legi!

II. 1. Se impune să facem o sumară trecere în revistă a dispoziţiilor legale (în vigoare atunci şi acum), referitoare la schimbarea destinaţiei/înstrăinarea unor spaţii aparţinând bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat: 

A. Până la 09 februarie 2011, acest domeniu era reglementat de prevederile art. 166 din Legea învăţământului nr. 84/1995, cu modificările şi completările ulterioare, astfel: 

- schimbarea destinaţiei bazei materiale, adică a terenurilor şi clădirilor (care „fac parte din domeniul public” al unităţii administrativ teritoriale pe care se află unitatea de învăţământ, care „sunt în administrarea consiliului local” al municipiului, „prin delegare către consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ”), se putea face „numai cu avizul conform al ministrului educaţiei”; înstrăinarea sau schimbarea destinaţiei bunurilor din baza materială a învăţământului fără acest aviz „constituie infracţiune”, iar actele de înstrăinare sau de schimbare a destinaţiei bunurilor din baza materială „fără avizul conform al ministrului ... sunt nule”; 

B. Din data de 09 februarie 2011, în speţă sunt aplicabile prevederile art. 112 alin. (1), (2) şi (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, care dispun că:  

- schimbarea destinaţiei bazei materiale a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat se poate face „de către autorităţile administraţiei publice locale, numai cu avizul conform al ministrului educaţiei ... . În caz contrar, actele de schimbare a destinaţiei bazei materiale sunt nule de drept, iar fapta constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii penale”. 

2. În context, precizăm şi faptul că ministerul educaţiei nu a fost de acord cu asemenea  solicitări formulate anterior de Primăria municipiului Rm. Vâlcea: prin Adresa emisă de M.E.C.T. sub nr. 38.788/05.10.2007, drept răspuns la Adresa cu nr. 20.353/ 31.05.2007, a fost respinsă solicitarea primăriei de a schimba destinaţia internatului Colegiului Economic, situat în Rm. Vâlcea, str. Lucian Blaga, nr. 1, „din spaţii cazare elevi, în spaţii pentru locuinţe sociale” (vezi Anexe, f. 6), iar prin  Adresa de răspuns (înregistrată la I.Ş.J. Vâlcea sub nr. 7.682 din 25.10.2007),  M.E.C.T. nu a fost de acord  nici cu solicitarea primăriei de a i se acorda un număr de 10 camere din căminul-internat al Grupului Şcolar Oltchim pentru organizarea unui Centru de Excelenţă în acel spaţiu.

Astfel că, Primăria şi Consiliul Local al municipiului au asistat pasive la schimbarea destinaţiei/înstrăinarea unor  spaţii de învăţământ, fără a verifica modul în care acestea sunt administrate (dacă nu au avut şi un „ce profit” din această afacere: prin cazarea periodică şi aproape gratuită a unor „muncitori” din Maramureş, Dobrogea, Vâlcea etc., în partea de cămin destinată cazării elevilor, care construiau diferite ... vile, case de vacanţă etc., pentru mai marii zilei de ieri şi de azi); sau, dacă a făcut-o, a făcut-o superficial, neconstatând niciodată că, în tot acest timp, contribuabilii corecţi ai municipiului au continuat să plătească din banii lor, cheltuielile pentru chiria/întreţinerea unor spaţii de învăţământ deturnate ilegal de la destinaţia lor legală.  

Ce (se) face (că face) Primăria!?

III.  În data de 19 martie 2011, între aceleaşi două părţi, a fost încheiată o Convenţie (care înlocuia Contractul de închiriere), prin care locatorul (actualul Liceu Tehnologic Oltchim) se angaja să închirieze „un număr de camere stabilit lunar pe bază de proces-verbal, situate în „Căminul de elevi” ..., cămin aflat în proprietatea Primăriei Municipiului Rm. Vîlcea ... Prin semnarea prezentei convenţii Proprietarul (adică, Primăria municipiului Rm. Vâlcea, n.n.)  este de acord cu încheierea prezentei convenţii dintre locator şi locator (sic!) în condiţiile şi termenii specificaţi mai jos”. Pe prima pagină a  Convenţiei, înregistrată la S.C. Oltchim S.A. sub nr. 669/8.262 din 19.03.2011 (asumată de C-tin Roibu – director general şi Măndică Vasile – director economic) şi la L.T. Oltchim sub nr. 1.775/tocmai în data de 24. 06. 2011 (asumată prin semnătură şi sigiliu de Florin Smeureanu, profesor titular la C.N. „Mircea cel Bătrân” din Rm. Vâlcea, în calitate de director, detaşat în interesul învăţământului!), tronează ştampila cu inscripţionarea „PRIMAR” şi o semnătură (pe care, acum, funcţionarii din instituţia Primăriei au greutăţi în a o identifica!). 

Convenţia se încheia „pe o durată de  5 ani”, până la data de 31.12.2015, după această dată urmând să fie prelungită „automat prin tacita relocaţiune în aceleaşi  condiţii”: trebuia să fie plătită o chirie de 40 euro/cameră/lună, în preţul acesteia nefiind cuprinse costurile privind utilităţile, care urmau să fie suportate de către locatar separat, „pe sistemul pauşal sau conform aparatelor de măsură (aparate care nu s-au montat nici până în ziua de azi, n.n.)”; se preciza: „chiria şi utilităţile se vor achita prin compensare în lucrări de întreţinere şi reparaţii, funcţie de solicitarea locatorului, în lei la cursul de schimb al B.N.R.”.

Observaţi că, între timp, „băieţii” s-au perfecţionat. Au luat în cârdăşie şi ... Primăria! Cea care, conform legii, ar fi trebuit să vegheze neostoit la respectarea legalităţii!

Observaţi că, începând de acum – din martie 2011 – nu mai era vorba de  ... handbaliste! Ele „populaseră” căminul timp de mai bine de 5 ani doar în imaginaţia bogată a unor persoane interesate! De acum, se încerca „legalizarea” unei stări de fapt. Oricum, irevocabil ilegală. În fapt, continua dezmăţul pe banii contribuabililor din Râmnic. Care continuau să achite nota de plată/facturile pentru cheltuielile produse de către „chiriaşi”. Care plăteau, în fiecare lună, contravaloarea  chiriei şi a utilităţilor către S.C. Oltchim S.A.! 

Faptul că Grupul Şcolar Oltchim/Primăria, încheiau pe banii noştri asemenea Contracte/Anexe/ Convenţii păguboase, nu ne mai poate lăsa indiferenţi. 

Să facem o sumară, dar necesară recapitulare:

-  pentru cheltuielile suportate în anii 2006-2007din bugetul local, s-au montat nişte ferestre în cămin (cu factura nr. 8176571/28.09.2007, s-a decontat suma de 63.889,03 lei către S.C. Govora Com. S.R.L.); 

-  pentru cheltuielile suportate din bugetul local, în perioada ianuarie 2008 – februarie 2012 (mai mult de 4 ani!), în anul 2011 s-a început şi executat  parţial   acoperişul  de pe cantina din incinta liceului. Care „acoperea” o clădire care nu îşi mai justifica menirea, datorită numărului din ce în ce mai mic de elevi abonaţi (mai puţin de 30 de elevi care serveau masa în anul şcolar 2012 – 2013!). Pentru care se normau posturi, deşi numărul redus al elevilor interni nu mai permitea existenţa unor posturi! Vezi postul de spălătoreasă, care, la spălătorie mecanică, se normează pentru 100 elevi interni în medie! Cine răspunde pentru aceste flagrante ilegalităţi?  Nu cumva, ar trebui să răspundă, ordonatorii de credite?

Problemele ţinând de „compensarea” sumelor pretins a fi fost cheltuite cu ridicarea acestui acoperiş, au apărut atunci când au fost transmise beneficiarului (actualul Liceu Tehnologic Oltchim) actele financiar-contabile prin care constructorul încerca să  justifice cheltuielile făcute cu realizarea acoperişului cantinei. Cheltuieli pe care nici fostul director al liceului (Florin Smeureanu, în timpul căruia se contractase/realizase parţial această lucrare), nici actualul (C-tin Ruxanda) şi nici viceprimarul Gheorghe Ioniţă, nu doreau să le valideze/confirme prin apostilă şi sigiliu! Cum, de ce? Deoarece, valoarea sumelor pretins a fi fost cheltuite pentru acoperirea cantinei, depăşea de 4 – 5 ori valoarea reală a acestei lucrări! Trai nineacă pe banii noştri! Compensaţi  de către liceu, după ce fuseseră achitaţi de către Primărie cu o generozitate suspectă, demnă de o cauză mai bună! 

Şi astfel, în „inventica” naţională a fost patentat modelul infailibil pentru evitarea licitaţiilor pentru lucrări publice: nu iei tu banii (Gr. Şc./L.T. Oltchim), îi iau eu (S.C. Oltchim S.A.), dar nu ţi-i dau! Îţi dau un „fraiereştean” de-al meu, care are datorii la mine (care mă căpuşează pentru diferite produse, pe care le ia de la mine... fără să mi le şi plătească!)  şi puneţi amândoi de-o lucrare, la preţuri ... fără concurenţă! Să fie mulţumită toată lumea! Că doar nu plătim de la noi! Noi doar decontăm  contravaloarea umflată a facturilor, din banii deja achitaţi de ... fraiereştenii noştri (contribuabilii din municipiu, zic!). Din banii cărora s-au plătit încă  de acum 3-4 ani sumele  pentru cheltuielile de întreţinere/utilităţi pentru spaţiile şcolare a căror destinaţie a fost schimbată! Că firmuleţele se numesc ... S.C. Govora ..., S.C. VARTEX PRODUCŢIE ..., sau cum s-or mai numi, contează mai puţin. Important era/este ca sumele astfel „compensate” să ajungă acolo unde trebuie!

Să tot compensezi aşa, pe banii altora!

(Doar) Turcu’  plăteşte!?

IV.  1. Simţind că manoperele cu „închirierea” către un terţ a unui spaţiu de învăţământ (de fapt schimbarea destinaţiei/înstrăinarea unui bun din baza materială a învăţământului vâlcean) şi achitarea din banul public a contravalorii tuturor cheltuielilor prilejuite de aceasta sunt nelegale şi că – mai devreme sau mai târziu – cineva trebuie să dea  socoteală  pentru asemenea fapte, Primăria municipiului a emis adresa cu nr. 31.319/14.10.2010 către  S.C. Oltchim S.A., transmisă „spre ştiinţă” şi Gr. Şc. Oltchim. Prin adresă, semnată de Romeo  Rădulescu  şi de Mirela Turcu  (în calitate de director adjunct al Direcţiei  Evidenţă Patrimoniu, Cadastru şi Servicii Publice), se comunica destinatarilor: 

- care era statutul legal al bazei materiale a Gr. Şc. Oltchim (precizându-se că „aparţine domeniului public al municipiului  Rm. Vâlcea ... transmisă în administrarea respectivei unităţi de învăţământ”);

- faptul că „sumele încasate din închirierea sau din concesionarea bunurilor proprietate publică  a  autorităţilor locale  se fac venit la bugetul local” (fiind invocate prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia);

- faptul că ”Din verificările efectuate s-a constatat că societatea d-stră  a încheiat contracte  ce au ca obiect închirierea unor camere din incinta Internatului Grupului Şcolar Oltchim către salariaţii proprii”; 

- să ia ”măsuri urgente  pentru respectarea   prevederilor legale privind proprietatea publică şi  regimul juridic al acesteia” şi să procedeze la „rezilierea contractelor  de închiriere precum şi la virarea către bugetul local a sumelor încasate necuvenit”!

Credeţi că s-a întâmplat ceva din toate acestea? Ei, aş! Părţile au continuat să-şi joace rolurile: ”chiriaşii” continuau să vieţuiască bine mersi pe banii noştri (în partea delimitată din internat), iar „proprietarul” se făcea că îi muştruluieşte şi îi cheamă la ordine! Dar banii erau plătiţi în continuare, cu generozitate, de către Primărie!

Oricum, să reţinem numele  Turcu Mirela. Pe care (deoarece, primarii ca primaru', vin şi pleacă!) ne-o imaginam ca nemaiavând odihnă până nu soluţiona ... înstrăinarea/schimbarea destinaţiei părţii din cămin şi finanţarea ilegală din banul public, a cheltuielilor pricinuite de ... „chiriaşi”! Că doar de asta  răspunde: de gestionarea domeniului public  al municipiului Rm. Vâlcea, inclusiv de modul în care este gestionată baza materială care a fost transmisă în administrarea unităţilor de învăţământ (terenuri şi clădiri).

2. Prin aprilie-mai 2013, după vânzoleala produsă de intrarea în insolvenţă a S.C. Oltchim S.A. şi după trenarea/neasumarea semnării actelor referitoare la „compensarea” cheltuielilor mult supradimensionate pretins a fi fost  făcute cu ridicarea acoperişului de pe cantina L. T. Oltchim, noua conducere interimară a Primăriei află şi ea de existenţa Convenţiei dintre liceu şi combinat  şi emite adresa nr. 19.161/28.05.2013, pe care o remite „Gr. Şc. Oltchim” (unitate de învăţământ inexistentă care, de  la 1 septembrie 2012, are denumirea oficială Liceul Tehnologic Oltchim!).

Sub semnătura  d-stră şi (de acum),  a cunoscutei doamne Turcu Mirela,  adresa se dorea a fi  o revenire „la adresa noastră cu  nr. 31319/14.10.2010”.

În adresă era reluată argumentaţia referitoare la statutul legal al bazei materiale a unităţii de învăţământ, rezultând că Primăria avea cunoştinţă de faptul că liceul închiriase  către S.C. Oltchim S.A.  un număr de camere din căminul-internat, „iar S.C. Oltchim S.A.  a închiriat  aceste spaţii salariaţilor proprii, încasând de la aceştia o chirie lunară de 230 lei, precum şi contravaloarea utilităţilor”.  Dar nu a făcut nimic (din anul 2006 până astăzi), pentru a pune capăt acestei situaţii nelegale. Dimpotrivă! A achitat din banii noştri de contribuabili corecţi toate aceste cheltuieli! Fără să zică nici ... pâs! (nu pas!)

Constatând (după 3 ani de la emiterea  adresei precedente!) ”că încasările din chirii nu au fost făcute venit la bugetul local”,  aţi somat conducerea liceului să ia „măsuri urgente pentru respectarea prevederilor legale privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia”, prin rezilierea Convenţiei încheiată cu S.C. Oltchim S.A. în 2011 şi prin „virarea către bugetul local a sumelor reprezentând chiria pentru folosinţa spaţiilor respective precum şi contravaloarea utilităţilor”.

D-na Turcu, care sume trebuie să vă fie virate, că noi nu am înţeles!? Cele „compensate” cu vârf şi îndesat din anul 2006, sumele restante la data emiterii adresei, sau cele viitoare, datorate de chiriaşi după rezilierea Convenţiei şi încheierea unor noi contracte cu L. T. Oltchim? 

3. Nu puteţi pretinde că nu aţi ştiut de existenţa acestor contracte/anexe/convenţii. Deoarece, prin toate hotărârile Consiliului Local, emise în perioada 2005-2013, referitoare la  administrarea bazei materiale a unităţilor de învăţământ de stat din municipiu (comunicate oficial şi Grupului  Şcolar/L.T. Oltchim) şi prin numeroasele adrese remise aceleiaşi unităţi şcolare, aţi pretins să  vi se transmită şi câte o copie a acestor contracte. Mai mult decât atât, prin adresa emisă de primărie sub nr. 3.649/02.02.2009 (înregistrată la Gr. Şc. Oltchim sub nr. 583 din 02.02.2009) i-aţi comunicat că „în spaţiile aflate în administrarea unităţilor de învăţământ – săli de clasă, ateliere, cantine, săli de sport, cămine-internat etc., nu vor mai fi organizate alte activităţi, în afara celor strict legate de procesul de învăţământ specific unităţii respective”. Închirierea/schimbarea destinaţiei căminului-internat nu a fost permisă de niciun act emis legal de administraţia publică locală. În toţi aceşti  ani, în care aţi avut cunoştinţă de existenţa acestor contracte/convenţii ilegale, timp în care nu încasaţi nimic lunar pentru chirii (deşi, lunar/periodic achitaţi în integralitatea lor toate facturile emise de către furnizorii de utilităţi), nu v-aţi întrebat niciodată de ce unitatea şcolară nu vă comunică aceste situaţii financiare, în interiorul termenelor de raportare, stabilite tot de către d-stră? 

Dar despre achitarea tot de către noi contribuabilii, a sumelor din facturile remise de către S.C. CEZ Vânzare S.A., pentru consumul de energie electrică prilejuit de organizarea în nocturnă, pe terenul de sport al Liceului, a  unor  pseudo-competiţii la fotbal, precum „Supercupa Vâlcii”, ,,Cupa Tineretului” etc., (desfăşurate anual din anul 2010, cu participarea a minimum 32 de echipe, cu peste 200 de participanţi fiecare, aprobate de Primărie a avea loc în  aprilie-mai, în prima sau în a doua jumătate a lunii septembrie etc., „fără plata chiriei şi al consumului de curent electric”), ce ne puteţi spune? Criza care a afectat întreaga economie mondială, nu a subţiat şi veniturile Primăriei? De ce să plătim (tot) noi ... distracţiile sportive ale băieţilor deştepţi?

Dar despre neachitarea la timp a facturilor către furnizorii de servicii de către Grupul Şcolar/Liceul Tehnologic Oltchim şi despre numeroasele somaţii primite de la aceştia pentru a o face, ce ne puteţi spune/ scrie?

Apropo! Ce a făcut serviciul/biroul  Audit intern  din primărie? Nu a avut cunoştinţă despre închirierea ilegală a acelor spaţii din căminul şcolii? Serviciile/Direcţiile din primărie sunt autonome/independente? Nu colaborează pentru soluţionarea unei probleme comune, cu care se confruntă instituţia? 

Hocus-pocus, frec o lampă,  Iese Ruxanda la rampă!

V. Adresei remisă de liceu pe 17.06.2013, combinatul chimic i-a răspuns pe 27 iunie a.c., exprimându-şi acordul „de a înceta pe cale amiabilă Convenţia  ... avizată de Primăria Rm. Vâlcea, ... începând  cu 01 iulie 2013”,  solicitând însă ca „salariaţii Oltchim care sunt cazaţi  la Căminul Liceului  ... să rămână în continuare cazaţi pe baza unor contracte  de închiriere încheiate între  L. T. Oltchim  şi fiecare salariat  Oltchim.” 

 Să vezi şi să nu crezi!  Mai mult decât atât, insolvenţii solicitau „ca şi condiţiile financiare  din noile contracte să fie identice cu cele din convenţie ...”!

Administratorii falimentarului S.C. Oltchim S.A. comunicau liceului şi că, pentru perioada 01.03.2012 – 30.06.2013, îi datorau suma de 94.130,55 lei, „pentru plata chiriei  şi utilităţilor”, sumă care va fi defalcată în două, respectiv:

- suma datorată până la 30 ianuarie 2013 (adică 65.526,55 lei),  pentru care „L.T.Oltchim trebuie să se înscrie la masa credală  a S.C. Oltchim S.A.” şi 

- suma datorată după data de  30 ianuarie 2013 (adică 28.504,00 lei), care „se va putea compensa cu contravaloarea unor lucrări de reabilitare pe care le va solicita conducerea L. T. Oltchim”  Hai, că-i tare şi asta! Insolventul (ca să nu scriem direct, falitul), ne deschide şi nouă uşa spre ... aceeaşi destinaţie! 

Se cuvine să facem (alte) câteva consideraţii: 

În 30.01.2013, în Dosarul nr. 887/90/2013, aflat pe rolul Tribunalului Vâlcea, completul competent a admis cererea pentru deschiderea procedurii  generale de insolvenţă a S.C. Oltchim S.A.. Instanţa a fixat ca termen limită pentru depunerea creanţelor data de 18.03.2013, iar termenul limită pentru verificarea acestora, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor a fost stabilit la data de 08.04.2013. Eventualele contestaţii puteau fi depuse în termen de 5 zile de la publicarea în Buletinul procedurilor de insolvenţă a tabelului preliminar. Termenul pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor a fost stabilit la data de 24.04.2013. Termene pe care ,,pseudo-managerul” nu le-a respectat!

Ce a (mai) făcut   „pupilul” d-stră care conduce L.T. Oltchim?

 VI. 1. Realizând că a pierdut trenul cu înscrierea la masa credală cu suma de 65.626,55 lei – în încercarea disperată  de a drege busuiocul (că poate nu s-o prinde nimeni pentru a i-o imputa!) –  a remis către S.C. Oltchim S.A. adresa cu nr. 2.043, „în atenţia domnului administrator special, d-l Bogdan Stănescu”, în data de ... 25 iunie 2013!!! Adică, la vreo patru luni de la expirarea termenelor pentru depunerea/verificarea creanţelor! Prin această adresă solicita înscrierea la masa credală cu suma respectivă, „cu menţiunea că acceptăm compensarea sumei mai sus menţionate prin lucrări de reabilitare în cadrul liceului nostru”! Aşa cum (îi) sugerase/dispusese insolventul! 

Bravo! D-stră personal l-aţi  avertizat oficial că „încasările din chirii nu au fost făcute venit la bugetul local” şi i-aţi  solicitat să procedeze cu grăbire „la virarea către bugetul local a sumelor reprezentând chiria şi contravaloarea utilităţilor”. Şi el ... nimic! Chiar aşa?! Nu (ne) mai ascultă  membrul nostru de  partid? Sau, o  fi vreo înţelegere tacită şi adresele sunt – doar aşa – praf în ochii contribuabililor creduli!? 

În data de 17 iulie 2013, a remis primăriei adresa cu nr. 2.220 (înregistrată la instituţia pe care o conduceţi sub nr. 24.958/17.07.2013), în care nu face vorbire despre: 

- „virarea către bugetul local a sumelor ...” aşa cum  i-aţi  solicitat  expres  prin  adresa d-stră din 28 mai 2013; 

- faptul că nu s-a înscris la masa credală ante quem datei de 18 martie 2013 cu suma de 65.626,55 lei  (pentru că unitatea pe care o conduce nu a avut/nu are o evidenţă proprie a datoriilor vechi/noi pe care S.C. Oltchim S.A. le are către ea, aşteptând ca debitorul să îi comunice periodic cuantumul acestor datorii! Ceea ce, expeditorul chiar recunoaşte în adresă, atunci când vă scrie despre „sumele rămase restante până la data de 01.07.2013 conform situaţiilor transmise de SC Oltchim SA”!) 

În schimb, cu amănunte demne de o cauză mai bună, vă aduce la cunoştinţă că: „în conformitate cu legislaţia în vigoare ..., precum şi conform Hotărârii Consiliului de Administraţie al L. T. Oltchim din data de 27.06.2013, camerele din căminul unităţii noastre şcolare   care au făcut obiectul CONVENŢIEI, cu intrare separată faţă de locaţia liceului, vor fi destinate începând cu data de 01.07.2013 închirierii în continuare pentru salariaţii SC OTLCHIM SA, în acelaşi condiţii financiare, respectiv chirie 40 Euro/cameră + costuri utilităţi”(sublinierea din text îi aparţine expeditorului, ca nu cumva să nu observaţi ce doreşte).

„Managerul” vă mai comunica şi faptul că, din proprie iniţiativă, deja a făcut „inventarierea camerelor şi legitimarea  salariaţilor  S.C. Oltchim S.A. (alo, Poliţia? Acolo aude/citeşte cineva cine  s-a apucat de ... legitimat  cetăţeni?! n.n.), urmând să fie încheiate contracte tip de închiriere cu fiecare în parte”.  Nu vă scrie însă dacă a  ... legitimat 2, 5, 10 sau mai mulţi „salariaţi”. Nici dacă, cele 30 de camere, sunt suficiente pentru toţi cei interesaţi. Dacă nu ajung, se poate extinde şi în restul căminului, că oricum prea mulţi elevi interni nu mai sunt! 

Vă mai solicita ca „pentru finalizarea acestor demersuri (doar ale dânsului? n.n.)” să obţineţi „aprobarea Consiliului Local al Primăriei şi a AVIZULUI conform al Ministrului Educaţiei Naţionale, în conformitate cu HCL NR. 243/92-RM. VÂLCEA (art. 1 şi 3) şi Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011 – art. 112 alin (2) şi (6)”. 

2. Exprim sincer speranţa şi îngrijorarea că (încă) nu aţi dat curs solicitărilor imperative ale unui subordonat... grăbit. Dacă nu şi interesat! Şi, iată de ce: 

- scriitoraşul expeditor confundă (conţinutul) art. 1 şi 3 din H.C.L. nr. 243/92/20.09.2012 cu punctele 1 şi 3 din Metodologia – anexă a acestei hotărâri! 

Deoarece, primăria a scăpat din vedere să predea fiecărei unităţi şcolare din municipiu gestiunea bunurilor care constituie baza materială (terenuri şi clădiri); predarea acestora trebuia să fie făcută „prin protocol de predare primire de către o comisie ce va fi constituită prin dispoziţie  a primarului”, componenţa acesteia fiind detaliată la alin. (2) art. 1 al hotărârii; 

- la art. 3 din hotărâre se consemnează (negru pe alb) că: „Spaţiile de cazare – cămine de elevi – vor face obiectul unei reglementări distincte”!  Reglementare care, cel puţin până acum, nu există! Nu mai contează din vina cui: a primarului care nu mai este, a celui care încă (nu) este, a celui care ... 

3. Iar Metodologia privind folosinţa bunurilor ..., adică Anexa la hotărâre, face vorbire de faptul că bunurile disponibile temporar „pot fi închiriate numai pentru activităţi care îndeplinesc cumulativ” condiţii precum: oferă  servicii care corespund nemijlocit intereselor elevilor şi cadrelor didactice; prin conţinutul lor nu împiedică şi nu contravin obiectivelor procesului instructiv educativ; nu dăunează sănătăţii şi securităţii, vieţii elevilor, cadrelor didactice; nu servesc unor interese politice de partid!

Or, în cazul în speţă, niciuna din aceste condiţii nu este îndeplinită! Ce să mai vorbim despre ... îndeplinirea lor cumulativă! Şi cu toate acestea, „maurul” (adică, ,,managerul” pârât!) şi reprezentantul Consiliului Local trebuie să se sacrifice, invocând ca argument suprem al necesităţii încheierii contractelor de închiriere, faptul că ... produc venituri suplimentare la bugetul local! Nimic despre alte ... buzunare, interese, conturi etc.. Ca şi cum, un director de şcoală, există pentru asemenea ,,mânăreli”! Păi, d-aia l-aţi susţinut pentru a fi învestit ca manager al şcolii? Pentru a o pune pe butuci, cum deja s-a întâmplat? Nu era mai bine, dacă tot are asemenea aptitudini specifice funcţiei de administrator (eventual, de cămin) să-l folosiţi într-o altă funcţie din administraţia locală?!

Lăsând de-o parte faptul că schimbarea destinaţiei/înstrăinarea unei părţi din cămin, fără avizul conform al ministrului, era şi este ... penală! 

Oricum, hotărârea nr. 243/92/2012 „scăpase” din  vedere să stabilească şi cuantumul sumelor care urmau să fie încasate din închirierea unor spaţii şcolare (deşi, la art. 14 din Metodologie, se făcea vorbire despre aceasta). Până la data de 29.11.2012 când, prin Hotărârea nr. 303, Consiliul Local al municipiului a aprobat „impozitele şi taxele locale, precum şi alte taxe asimilate acestora, în sume fixe, pentru anul 2013”.  

Dar, surpriză! Printre „bunurile aparţinând domeniului public aflate în administrarea unităţilor de învăţământ”, enumerate la pct. II 22) din Anexa  nr. 3 la Hotărâre, nu este prevăzută şi închirierea unor ... camere din incinta internatelor şcolare!

De aici vine îngrijorarea noastră în ce vă priveşte. Că, având atâtea de rezolvat, să nu procedaţi ca ... primarul (celălalt)! Că  expeditorul (celălalt, nu noi!), vă pretinde, că nu-l doare pixul! Poate, execută şi el o comandă! Că nu pot să cred că este atât de...cum să zic, de... stângaci în ale managementului! Că, dacă-i atât de „subţirel”  şi vă îndeamnă la ilegalităţi cu bună ştiinţă, trebuie ... făcut ceva. Poate, pentru asemenea „merite”, trebuie evidenţiat, promovat sau lăudat la...inspectorat! Sau, stimulat financiar deoarece „desfăşoară/coordonează activităţi aducătoare  de  venit propriu”, aşa cum s-a prevăzut în H.C.L. nr. 34/30.01.2013, prin care a fost astfel completat punctul 15 din Metodologia privind folosinţa bunurilor aparţinând unităţilor de învăţământ disponibile temporar, aprobată prin art. 2 din H.C.L. nr. 243/92/20.09.2012. 

Cine/de ce/pentru cine, reprezintă Primăria/Consiliul Local în C.A.-urile din şcoli?

VII. Prin adresa emisă sub nr. 34.971/08.10.2012, asumată de către d-l Ioniţă Gheorghe,  Primăria a comunicat  L.T. Oltchim faptul că, din componenţa Consiliului de administraţie al şcolii, o să facă parte un singur reprezentant al Consiliului Local, iar nu 3, aşa cum prevede Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011! 

În general, consilierul local care a făcut parte din „legislativul” şcolii, a fost destul de vocal la şedinţele la care a participat; în speţă, „cucurigind” necondiţionat şi pe faţă pentru încălcarea legislaţiei! Poate aşa i-o fi cerut şeful poiatei din primărie!  De fapt, prin H.C.L. nr. 183/32/12 iulie 2012, prin care au fost desemnaţi reprezentanţii Consiliului Local în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ din municipiu, nu s-au stabilit niciun fel de atribuţii ale acestora! Încât, dacă aşa îi dictează interesul, fiecare poate să facă ce şi cum vrea!

Considerăm că trebuie să vă asumaţi public responsabilitatea pentru faptul că, înregistrarea unor posibile victime umane, ca urmare a producerii unor evenimente asimilabile unor situaţii de urgenţă, s-ar datora şi neimplicării d-stră în a impune respectarea normelor legale în vigoare, referitoare la necesitatea imperioasă de a nu permite închiderea/blocarea unor căi de evacuare din clădiri aparţinând unităţilor şcolare. În cazul în speţă, prin girarea unor asemenea soluţii nelegale şi de către Ionescu Ion Vasile, reprezentantul d-stră în Consiliul de administraţie al şcolii (care nu a participat la nicio şedinţă, din cele opt, câte au avut loc de când, în februarie a.c., a fost desemnat în această calitate), cel care este adept al menţinerii locaţiei chioşcului alimentar din şcoală sub una din cele două scări de evacuare, blocând-o astfel! Reprezentantul Consiliului Local, consilierul local Cocoş Vasile, ales sub faldurile aceleiaşi culori politice ca şi d-stră, fiind şi dânsul un susţinător fervent al ideii că amplasamentul ideal al chioşcului este, la parterul clădirii şcolii, sub scara de evacuare în situaţii de urgenţă!  Tot dânsul fiind şi un fan convins al ideii că menţinerea delimitării spaţiilor închiriate către terţi în clădirea căminului-internat (prin câte un zid despărţitor, existent pe fiecare culoar) şi închirierea în continuare a acestor spaţii către persoane străine, sunt ... aducătoare de venituri suplimentare la bugetul local! Bani care, aşa cum am dovedit cu prisosinţă, nu au ajuns niciodată în contul primăriei!

Din două una: ori nu ştiţi (ce fac „mandataţii” d-stră pentru administrare bunurilor pe care le aveţi în proprietate), ori nu vă pasă (ceea ce, reprezintă o agravantă)! Tertium non datur! Pentru că altfel nu se explică „aplombul” reprezentanţilor proprietarului pentru a susţine şi a impune soluţii nelegale!

În cazul în care, nechemată de nimeni, vine o situaţie de urgenţă, cine răspunde pentru eventualele victime, datorate faptului că au fost blocate căile de evacuare din clădiri? D-stră singur? D-stră şi „managerul”, în calitate de ordonatori de credite? D-stră, „managerul” şi cei doi membrii ai Consiliului  de administraţie, în calitate de reprezentant al primarului (unul) şi de reprezentant al Consiliului Local (celălalt)? Ca să ştim şi noi cine trebuie să fie tras la răspundere.

Oricum, nu uitaţi că răspunderea pentru modul în care este administrată proprietatea, îi revine proprietarului, chiar dacă acesta, prin interpuşi, îi permite „chiriaşului” (în speţă, Consiliul de administraţie/managerul unităţii şcolare) să facă ce vrea şi cum vrea el! Deci, atenţie! Legal, răspunderea pentru faptele nelegale ale „chiriaşului” incompetent sau interesat, este a proprietarului bunului care face parte din baza materială a unei unităţi şcolare. 

Propunem (şi noi) câteva soluţii ... legale!

VIII. Drept pentru care, în vederea rezolvării acestor probleme acute, vă solicităm să adoptaţi măsurile  legale care se impun, propunându-vă şi noi câteva soluţii: 

1. În camerele din partea de nord al căminului-internat al L.T. Oltchim, să fie cazaţi elevii interni, eventualii 3-4 „salariaţi” ai S.C. Oltchim S.A. (care încă mai sălăşluiesc acolo), să îşi rezolve pe cont propriu problema locativă: gazdă, cămine ale angajatorului, programul Prima/Ultima casă etc.; iar ceilalţi, care au fost oploşiţi de către persoane interesate, să fie luaţi în spaţiul locativ al acestora!

2. Umpleţi la capacitate maximă un cămin-internat (din puţinele care mai au încă această funcţionalitate în oraş), concentrând toţi elevii solicitanţi într-un cămin/două cămine; 

Legislaţia vă permite să faceţi acest lucru: art. 2 alin. (6) din H.G.R. nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard ... şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale ..., prevede următoarele: „costul standard per elev/preşcolar ... pentru activitatea de cămine –cantine, se calculează în funcţie de numărul de elevi cazaţi. Sumele se alocă unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică în a căror administrare se află căminele-cantinele, indiferent de unitatea de învăţământ preuniversitar la care studiază elevii”. 

3. Alte spaţii de cazare (internate) pot fi  utilizate pentru scopuri care reprezintă priorităţi ale comunităţii locale. „Găzduirea” fără drept, a unor pretinşi salariaţi, într-un spaţiu de învăţământ a cărei funcţionalitate legală a fost schimbată,  suntem siguri că nu constituie o prioritate a Primăriei. Dacă aceste spaţii şcolare nu  mai au menirea pentru care au fost realizate, schimbaţi-le destinaţia prin respectarea procedurii impusă de normele legale în vigoare: solicitând şi obţinând avizul conform al ministrului educaţiei, pentru a o face! Orice „manoperă”  aparent legală/nelegală miroase ... urât! Şi-ar fi păcat ca – (şi) din acest motiv – să rataţi şansa de a ocupa legal scaunul pe care abia v-aţi aşezat;

4. Folosiţi şi clădirea cantinei pentru scopuri mai generoase decât să funcţioneze doar pentru organizarea în acel spaţiu a unor „evenimente” (nunţi, botezuri, retezuri etc.), cum se întâmplă de foarte mulţi ani; „aprobate” cu multă generozitate de către Primărie, fără să producă niciun firfiric în casierie! Doar în încăpătoarele buzunare, portbagaje etc., ale organizatorilor! Al căror apetit creşte precum voinicul din poveste! 

5. Dispuneţi efectuarea unui control/audit intern serios la Liceul Tehnologic Oltchim, care să stabilească valoarea sumelor care trebuie să fie recuperate (de la cei vinovaţi), responsabilităţile pentru „dezmăţul” făcut în ultimii ani (pe banul public), nesfiindu-vă să sesizaţi instituţiile abilitate, în cazul în care o să luaţi  la cunoştinţă de existenţa unor elemente ale unor infracţiuni; 

6. Trebuie să aflaţi şi cum au fost cheltuiţi banii alocaţi de Primărie (pentru  ce „lucrări”), în toamna anului 2012. O să vă cruciţi! (merită să o faceţi, pentru că ... răspundeţi!). 

De asemenea, vă solicităm să ne comunicaţi (punctual) măsurile pe care le-aţi dispus ca urmare a acestei sesizări, concluziile acestora şi măsurile pe care le-aţi luat pentru recuperarea eventualelor prejudicii, stabilirea vinovăţiilor şi sancţionarea persoanelor răspunzătoare.

Precizăm că, v-am transmis cererea prin care vă solicităm să ne remiteţi unele documente de interes public legate de cazul în speţă, formulată în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, la adresa de e-mail a instituţiei: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

În cazul în care dumneavoastră o să constataţi (personal, sau în urma discuţiilor pe care le veţi avea cu persoane din conducerea instituţiei,  care au  asemenea responsabilităţi) că, faptele despre care am făcut vorbire, sau că în  emiterea vreunuia dintre documentele la care ne-am referit in extenso, sau că prin inexistenţa unora dintre acestea, s-au săvârşit  infracţiuni „în legătură cu serviciul”, de către unii dintre salariaţii din instituţie sau de către unii dintre ,,managerii” care au condus/conduc Grupul Şcolar/Liceul Tehnologic Oltchim din Rm. Vâlcea, aveţi obligaţia ca, „de îndată”, să  sesizaţi  „procurorul sau organul de urmărire penală”, în caz contrar, aflându-vă sub incidenţa art. 263 din Codul penal al României. 

Am apelat la această modalitate de comunicare, deoarece contăm pe faptul că păreţi animat de bune intenţii. Lucru pe care trebuie să-l şi dovediţi!

Cu deosebită consideraţie.

 

P.S.: 1. Am păstrat citatele folosite, în forma lor originală: cu topica, ortografia, ortoepia autorului/autorilor;

         2. Subtitlurile ne aparţin. 

14 august 2013

Prof.   Pană M. Tiberiu                                                    

(de 36 de ani, profesor titular la Liceul                                    

Tehnologic Oltchim din Rm. Vâlcea)

 

                     

 

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN