Menu

Primarul Gutău convoacă din nou Salonul Furioșilor

f_350_200_16777215_00_images_banner1_gutau_batranii_1.jpg

 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIA NR. 25

privind convocarea Consiliului Local în şedinţă extraordinară

Primarul municipiului Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea;

Luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de    COVID-19, încuviințată prin Hotărârea Parlamentului nr.5/2020, prelungită prin Hotărâri ale Guvernului, ultima fiind hotărârea                        nr. 3/2021;

În temeiul prevederilor art.133 alin.(2), lit.a) coroborate cu prevederile art.134, alin.(1), lit.a), alin.(3), lit.b) și ale art.155, alin.(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, emite următoarea

D I S P O Z I Ţ I E :

Art.1. (1) Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, în data de 20.01.2021, ora 11.00, la Filarmonica ”Ion Dumitrescu” - Sala Lahovari din Calea lui Traian     nr. 138 B.

(2) Ședința se va desfășura avându-se în vedere măsurile necesare pentru prevenirea răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2.

(3) Pentru asigurarea caracterului public al ședinței vor fi luate de către conducerea Filarmonicii măsurile tehnice necesare transmiterii       on-line a acesteia. De asemenea, în măsura în care reprezentanții       mass-media doresc să participe la ședință vor anunța în prealabil despre intenția acestora la adresa de e-mail ”This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.”.

(4) Ședințele comisiilor de specialitate se vor desfășura în sala de ședințe a Primăriei municipiului, cu cel puțin o zi înaintea ședinței Consiliului Local, la ore diferite pentru fiecare comisie, astfel încât să se respecte condițiile de distanțare socială, urmând ca procesele-verbale și consemnarea avizelor să se redacteze în formă scrisă pe baza înregistrărilor din cadrul ședințelor respective, realizate prin intermediul sistemului audio existent în sala de ședință a Primăriei.

Art.2. Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

Art.3. Membrii Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea vor prelua materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi de pe site-ul instituției, www.primariavl.ro, secțiunea Consiliul – Ședințe Consiliu Local – Convocări și Proiecte de Hotărâri CL, fiind invitați, totodată, să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri supuse aprobării.

Art.4. Prezenta dispoziţie se dă publicităţii şi se comunică în copie:

- Direcţiei Administraţie, Juridic, Contencios;

- tuturor membrilor Consiliului Local;

- Filarmonicii Ion Dumitrescu.

PRIMAR,                                   CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE

Mircia GUTĂU                                                   SECRETAR GENERAL,

jurist Ion DIDOIU

Râmnicu Vâlcea, 15.01.2021

 

ANEXĂ LA DISPOZIȚIA PRIMARULUI

25 DIN DATA DE 15.01.2021

PROIECTUL ORDINII DE ZI A

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 20.01.2021:

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului anului 2020- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1, nr.2 și nr.5.

 

Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentanților Consiliului Local în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Râmnicu Vâlcea, pentru perioada rămasă din anul școlar 2020-2021- inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității din cadrul unităților de învățământ preuniversitar din municipiul Râmnicu Vâlcea - inițiator Primarul municipiului. În vederea avizării proiectului de hotărâre, acesta se va transmite comisiilor de specialitate nr.1 și nr.5.

PRIMAR,                                                                SECRETAR GENERAL,

Mircia GUTĂU                                                                           Ion DIDOIU

Întocmit Serv. APL,

VALCEA - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK