Menu

ANUNȚ AJOFM Vâlcea: LANSARE PROCEDURA DE SELECȚIE. Titlu proiect: CESPO – Calitate și Eficiență în Serviciul Public de Ocupare

f_350_200_16777215_00_images_afiseelectoralevalcea_ajofm-valcea.jpg

 

 

 

 

 

 

 

AJOFM Vâlcea anunţă organizarea unei proceduri de selecţie a Partenerilor, pentru încheierea unui Acord de Parteneriat, în vederea elaborării şi depunerii Cererii de finanţare aferente unui proiect în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014-2020:

Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți

Obiectivul tematic 8- Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de muncă.

Prioritatea de investiții 8.vii: Modernizarea instituțiilor pieței forțelor de munca, precum serviciile publice si private de ocupare a forței de munca si îmbunătățind satisfacerea nevoilor pieței forțelor de munca, prin masuri de stimulare a mobilității transnaționale alucrătorilor si prin programe de mobilitate si printr-o mai buna cooperare intre instituții si părțile interesate relevante.

Obiectivul specific 3.10: Adaptarea structurilor SPO de la nivel național și teritorial prin introducerea unor noi instrumente / sisteme / proceduri / servicii / mecanisme etc. Privind nevoile și dinamica pieței muncii/ corelarea cererii cu oferta de forță de muncă, monitorizarea indicatorilor relevanți din perspectiva pieței muncii, monitorizarea și evaluarea serviciilor furnizate de SPO, dezvoltarea bazei de date SPO cu tinerii NEETs,șomeri de lungă durată, grupuri vulnerabile.

Obiectivul specific 3.11: Creșterea satisfacției clienților SPO, a diversității și gradului decuprindere a serviciilor oferite angajatorilor și persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

Procedura de selecţie se desfăşoară în conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată prin Legea nr. 105/2016. 1.

Procesul de selecție a partenerilor are la bază respectarea următoarele principii:

 Legalitatea
 Transparența
 Imparțialitatea
 Nediscriminarea
 Tratamentul egal
 Eficiența utilizării fondurilor
 Confidențialitatea

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească Partenerul/Partenerii pentru a fi selectat/selectați în vederea constituirii Parteneriatului pentru depunerea Cererii de finanţare pentru viitorul proiect, precum și Criteriile de eligibilitate sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 şi în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor „Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca” AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10 – 3.11, versiunea August 2019, publicate pe pagina Ministerului Fondurilor Europene, respectiv: www.fonduri-ue.ro.

Menționăm faptul că nu pot fi parteneri consorțiile/asociațiile de parteneri.

Notă: Neîndeplinirea acestor cerinţe şi a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură şi modalitatea de depunere (adresă, formă, persoană de contact, telefon, e-mail, fax etc): 20.11.2019, ora 16.30 la AJOFM Vâlcea, Râmnicu Vâlcea, str. Dacia nr. 8, bloc Transcozia, sc. B, et. 2 , Țara: România.

Activităţile în care va fi implicat partenerul:

Partener privat

Implicat in activitățile de: cercetare a pietei muncii; sesiuni de implementare a rezultatelor cercetarilor și organizarea de seminarii pentru perfectionarea personalului SPO in ce priveste componenta socială, vizite de studiu a echipei de impementare în țări membre UE, respectiv :

A1. Managementul proiectului;

A2. Dezvoltare de instrumente, studii și analize, cercetări etc. Privind evoluția pieței muncii la nivel regional și local, inclusiv împreună cu partenerii sociali (activitate relevantă)

A3. Dezvoltarea/ consolidarea/integrarea de servicii (inclusiv online, de tip call centre și ghișee electronice etc.) pentru diverse categorii de beneficiari, inclusiv prezentarea serviciilor AJOFM/CRFPA prin intermediul afisajelor electronice pentru diverse categorii de beneficiari

A4. Acțiuni de colaborare cu angajatori privaţi, parteneri sociali și structuri reprezentative ale acestora, întreprinderi sociale de inserție, furnizori de servicii de ocupare şi formare profesională, servicii sociale, agenţii pentru muncă temporară etc., pentru a creşte ocuparea forţei de muncă, precum şi oportunităţile profesionale şi legăturile cu piaţa muncii, cu accent pe persoanele cu nivel redus de educație și persoanele aparținând grupurilor vulnerabile (activitate relevantă)

A5. Creşterea capacităţii structurilor SPO de intervenţie şi prevenţie timpurie

A6. Informare și publicitate

Partenerul național/Partenerii naționali trebuie să fie implicat/implicaţi în cel puţin o activitate relevantă. Prin activitate relevantă se înţelege aceea activitate care contribuie în mod direct la atingerea indicatorilor prevăzuți în Ghidul Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor-„Modernizarea instituțiilor pieței forței de munca” AP 3/ PI 8.vii/ OS 3.10 – 3.11, versiunea August 2019.

Partenerul național/Partenerii naţionali este/sunt obligat/obligați să contribuie financiar la realizarea proiectului prin asigurarea unei părți din cota de cofinanțare a proiectului conform sectiunii 4.3.1. Cofinantarea proprie minima a beneficiarului / partenerilor din cadrul documentului „Orientări privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cu modificările și completările ulterioare.

Toate detaliile privind selecția partenerului se găsesc pe site la adresa :

https://www.anofm.ro/index.html?agentie=V%C3%A2lcea&categ=5&subcateg=4&page=0
sau la sediul AJOFM Vâlcea din Rm.Vâlcea, str. Dacia, nr.8, bloc Trasncozia, etaj II, tel. 0250735608.

Comunicare AJOFM Vâlcea

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN
The most visited gambling websites in The UK