Menu

Primăria Pesceana angajează tehnician veterinar

f_350_200_16777215_00_images__2017_primaria-pesceana.jpgPrimaria Comunei Pesceana, cu sediul in localitatea Pesceana, judetul Valcea, organizeaza concurs pe perioada nedeterminata a functiei contractuala vacanta de tehnician veterinar.


Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidatii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii generale,conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286 din 23 martie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare:

a) Are cetatenie romana,cetatenie a altor state member ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
b) Cunoaste limba romana ,scris si vorbit;
c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale;
d) Are capacitate deplina de exercitiu;
e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;
f) Indeplineste conditiile de studii si, dupa caz,de vechime sau alte conditii specific portivit cerintelor postului scos la concurs;
g) Nu a fost condamnat definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.


Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocuparii functiei contractuale sunt:

- Nivelul studiilor: medii;
- Vechime in munca minim 15 ani;
- Cunostinte de operator insamantator certificate;

Concursul se va organiza conform calendarului urmator:

- 20 noiembrie 2017 ora - data limita pentru depunerea dosarelor;


- Dosarele se depun la sediul Primariei Pesceana


- 29 noiembrie 2017 ora 10,00 - proba scrisa la sediul Primariei Pesceana;
- 05 decembrie 2017 ora 10.00 – proba interviu la sediul Primariei Pesceana;

Conform art.6 al Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platiti di fonduri publice, pentru inscrierea la concurs candidatii vor prezenta un dosar de concurs care va contine urmatoarele documente:

1. cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
2. copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii dupa caz;
3. copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specific ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
4.carnetul de munca sau dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si /sau in specialitatea studiilor, in copie;
5.cazierul judiciar sau o declarative pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
6.adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
7. curriculum vitae


BIBLIOGRAFIE
1. Constitutia Romaniei;
2.-Legea nr. 215/2001-privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3.- Ghidul practic al insamantatorilor artificiale la bovine si suine.
4.- Ordin 340/2013 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a operatorilor economici care desfasoara activitatea si serviciul in domeniul insamantarilor artificiale.
5.- Legea 53/2003 Codul Muncii,republicata cu modificarile si completarile ulterioare.
6.- Legea 477/2004 privind codul de conduit a personalului contractual din autoritati si institutii publice.


Relatii suplimentare la sediul: Primarieie Pesceana


Persoana de contact: Sararu Marian Augustin,Telefon/fax.035052500

Copiile actelor sa prezinta insotite de originalele acestora, pentru conformitate.

NATIONAL - CELE MAI CITITE ARTICOLE

  1. 7 zile
  2. 30 zile
  3. 1 AN